A szolgáltatás bemutatása

A képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverek biztosítása szolgáltatást a NISZ Zrt. a látássérült vagy olvasási nehézséggel küzdő felhasználók, illetve az őket foglalkoztató cégek, intézmények és szervezetek számára, valamint iskolák részére nyújtja. A szolgáltatás célja, hogy a látássérült vagy olvasási nehézséggel küzdő felhasználók ingyenesen juthassanak hozzá olyan professzionális alkalmazásokhoz, amelyek segítik őket az informatikai tér akadálymentes használatában.

Az igényléshez a http://akadalymentes.magyarorszag.hu címen elérhető űrlap kitöltése szükséges. A jelen szolgáltatás keretében igényelhető aktiváló kódok 365 napos hozzáférést biztosítanak a felhasználók számára a JAWS, MAGic és ZoomText szoftverekhez.

Adatkezelő szerv

A szolgáltatás tekintetében az adatkezelési tevékenységet a NISZ Zrt. látja el.

Adatfeldolgozó szerv

A szolgáltatás nyújtásához a NISZ Zrt. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatáshoz szükséges adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, Ön által adott hozzájárulás.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, akkor a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

Az adatkezelés célja

A NISZ Zrt. birtokába kerülő személyes adatok kezelésének célja az aktiválási kód igénylési lehetőségének biztosítása. Az igénylő személyazonosító igazolványának számát az igényléskor feladott adatok hitelességének érdekében a NISZ Zrt. az igény feladásakor ellenőrzi.

Az adatkezelés az előbb említett célból, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés időtartama

A szolgáltatás nyújtása célból kezelt adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt. A NISZ Zrt. a Képernyőnagyító és felolvasó szoftver biztosítása miatt kezelt adatokat a bekérést megadást követő 2 év leteltét követően törli.

A szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok

Az aktiváló kód igénylése során az alábbi adatok megadása kötelező:

 • Igénylő neve
 • Igénylő személyazonosító igazolványának a száma – vagy – igénylő szervezet adószáma, illetve OM-száma
 • Igénylő email címe (ahová az aktiváló kód küldése történik)
 • Igénylő által használt platform (operációs rendszer) típusa

Kapcsolattartás céljából opcionálisan megadható:

 • Igénylő telefonos elérhetősége

Adatbiztonság

A NISZ Zrt. gondoskodik a szolgáltatás által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

A NISZ Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:

 • a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről,
 • a nála létrejövő adatállományok – beleértve a hangfelvételt is – titkosítva történő mentéséről, és azok kizárólag védett környezetben történő tárolásáról,
 • az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatás-kérés

Ön jogosult tájékoztatást kérni a NISZ Zrt. által kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. A NISZ Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért a NISZ Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Személyes adat törlése, korlátozása

A szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés tekintetében lehetőség van a rendelkezés hatályon kívül helyezésére (törlésre), ezzel együtt az ott kezelt személyes adatok törlésére.Az adatkezelő törli a személyes adatokat, amennyiben Ön ezt kéri.

Az adatkezelő korlátozza a személyes adatot, ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adatai korlátozását kérheti abban az esetben is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait vagy az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az adattovábbítást követően törli azokat.

Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai, jogorvoslat

A jelen fejezetben leírt kérelmek teljesítését az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Ön kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A kérelmeket az alábbi postai vagy elektronikus címen lehet benyújtani:

 • Postai cím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
 • Elektronikus postacím: adatvedelem@nisz.hu

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő az adatvédelmi tisztviselő bevonásával 1 hónapon belül megvizsgálja az ügyet, és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről.

További adatvédelmi garanciák

Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre vagy az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, Ön a GDPR rendelet 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, továbbá a 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek